SHOW / EPISODE

שמיטת כספים - בפני מי מוסרים את הפרוזבול?

10m | Sep 19, 2022

מי הוא אותו בית הדין בפניו צריך למסור את הפרוזבול? האם צריך למסור את הפרוזבול לבית הדין המרכזי או שדי בשלושה חברים מהישיבה? במהלך השיעור נדון בהרכב בית הדין ובשיטות השונות בעניין זה.

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...