SHOW / EPISODE

שמיטת כספים - נוסח הפרוזבול

15m | Sep 19, 2022

בשיעור זה נדון על נוסח הפרוזבול. המקור של הפרוזבול הוא במשנה, נדון מה רמת חיובו, בשיטת רש"י הסובר שהוא מדאורייתא, וכן בדעת התוספות ושאר הראשונים הסוברים שהוא מדרבנן. בנוסף נסביר מה הבינו בשיטת הרמב"ם. נראה את המחלוקת מי חתום על הפרוזבול ואיך מקיימים אותו היום, ואף נביא עדות על שני סוגים שונים של שטרות שהרב החתים לפני מספר שנים.

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...