SHOW / EPISODE

שמיטת כספים - שיטות היראים

11m | Sep 14, 2022

במהלך השיעור נמשיך להציג את מחלוקת הראשונים בשאלה כיצד מקיימים את מצוות השמיטה. נעסוק הפעם בשיטת היראים - החוב לא נמחק בסוף השמיטה, אלא מבחינה ממונית יש חוב ומבחינה איסורית אסור לגבות את החוב. בנוסף נעסוק בנוסח הישן של היראים בעניין "לא ייגוש" ומה זה מלמד על מצוות השמיטה.

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...