SHOW / EPISODE

קדושת שביעית 3

8m | Jun 26, 2022

מה עושים הלכה למעשה עם שאריות של פירות הקדושים בקדושת שביעית? מה בנוגע לקליפות ולגרעינים? במהלך השיעור מתבררת שאלה זו תוך עיסוק בסוגי פירות וירקות עם דינים ייחודיים דוגמת קליפות תפוזים שמכינים מהם ריבה.

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...