SHOW / EPISODE

קדושת הארץ למצוות בזמן הזה 2

13m | Jul 3, 2022

לפי הירושלמי, בימי בית שני נהגו במצוות התלויות הארץ מדרבנן. כיצד דברי הירושלמי מסתדרים עם מחלוקת האמוראים בבבלי לגבי קדושה שנייה? ומה פסקו הראשונים בסוגיה?

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...