SHOW / EPISODE

קדושת שביעית 1

11m | Jun 19, 2022

מטרת קדושת הפירות היא אכילה, ולכן בפירות שביעית אסור להשתמש בהם לשימוש אחר. יש פרשנים שאפילו אומרים שיש מצווה לאכול את פירות השביעית. אך מה דינם של צמחים שלא נועדו לאכילה, כגון צמחים המפיקים מהם צבע? ומה פירוש הכלל "כל שהנאתו וביעורו שווים"? במהלך הפרק מתבררים עניינים אלו.

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...