SHOW / EPISODE

קדושת שביעית 2

8m | Jun 19, 2022

הכלל הוא שכל דבר שבני אדם רגילים לאכול (כמו קליפות מלפפון), חייבים בדין קדושת שביעית. גם בקליפות שלא אוכלים יש חלקים מהפרי, ולכן יש בהם קדושת שביעית. יש לשים לב שיש קליפות שהבהמות אוכלות ולא בני אדם, ולכן יכול להיות שיהיה להם קדושה לאכילת הבהמות.

Audio Player Image
הלכות שמיטה בקצרה | הרב אלישע אבינר
Loading...