SHOW / EPISODE

334 - Pham Dinh Hue - Cố Vấn Ngành Giáo Dục

56m | Mar 8, 2024

Pham Dinh Hue là một người cố vấn về ngành giáo dục đã nghỉ hưu với hơn ba thập niên làm việc trong lãnh vực giáo dục tai đại học Quận Cam. Support this podcast at — https://redcircle.com/the-vietnamese-with-kenneth-nguyen/donations

Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
Audio Player Image
The Vietnamese with Kenneth Nguyen
Loading...