SHOW / EPISODE

سماک چهل‌ودوم: حافظ- Samaak 42: Hafez

Season 2 | Episode 42
1h 29m | Oct 13, 2021

چهل و دومین پادکست مجله‌ی شنیداری سماک - ویژه‌ی حافظ

نشر: بیستم مهر یک‌هزار و چهارصد خورشیدی


🔅انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مک‌گیل (MISA) و گروه علمی آموزشی سَماک تقدیم می‌کنند:دو گفتار:

*بخش اول -  رویکرد به حافظ در شعر معاصر: فرشید سادات‌شریفی


**بخش دوم (سی‌دقیقه‌ی پایانی) - بررسی یک غزل نابِ پزشکی از حافظ: دکتر هادی بهار (از آمریکا) Hadi Bahar

Audio Player Image
Samaak Audio Mag
Loading...