SHOW / EPISODE

בהעלותך - העוסק במצוה פטור מן המצוה

15m | May 30, 2023

בשיעור נעסוק בדין העוסק במצוה פטור מן המצוה. מהו מקור הדין? מתי חל הפטור? האם מישהו שיש עליו בגד ציצית פטור משאר המצוות? וכן אדם שפטור ממצוה אחת מכיוון שעוסק במצוה אחרת, האם מברך על המצוה השניה, שממנה הוא פטור?

Audio Player Image
מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...