SHOW / EPISODE

האזינו - ברכת התורה

11m | Sep 20, 2023

בשיעור נעסוק בברכת התורה. נביא את המקור המופיע בגמרא לברכה זו ואת מחלוקת הראשונים האם היא נמנית כמצווה או לא, וכן נפקא מינות שונות הנובעות ממחלוקת זו. בנוסף, נדון במחלוקת האמוראים על מה מברכים ברכת התורה, ונבאר את יסוד המחלוקת שלהם.

Audio Player Image
מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...