SHOW / EPISODE

מטות-מסעי - מצוות יישוב ארץ ישראל

17m | Jul 11, 2023

מהי מצוות יישוב ארץ ישראל? נציג את מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן האם מונים את יישוב ארץ ישראל כמצווה, את התירוצים השונים מדוע הרמב"ם לא מנה אותה, והאם ייתכן שהיא מצווה מדרבנן לדעתו. מתוך הכיוונים השונים תעלה נפקא מינה לדין הכפייה לעלות לארץ ישראל בזמן הזה.

Audio Player Image
מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...