• (39)قسمت صدم : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز چهار شنبه (تیر شید) در گنبد پیروزه، بانوی مغرب، اقلیم پنجم ( قسمت اول)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  41m | Feb 15, 2024
 • (38)قسمت نود و نه : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز سه شنبه (بهرام شید) در گنبد سرخ، بانوی سقلاب، اقلیم چهارم ( قسمت آخر)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  35m | Feb 1, 2024
 • (37)قسمت نود و هشت : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز سه شنبه (بهرام شید) در گنبد سرخ، بانوی سقلاب، اقلیم چهارم ( قسمت سوم)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  لینک تهیه بلیط نمایش از هوسنامه تا وفانامه

  http://bit.ly/FromLustToLoyalty

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  30m | Jan 15, 2024
 • (36)قسمت نود و هفت : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز سه شنبه (بهرام شید) در گنبد سرخ، بانوی سقلاب، اقلیم چهارم ( قسمت دوم)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  36m | Jan 1, 2024
 • (35)قسمت نود و شش : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز سه شنبه (بهرام شید) در گنبد سرخ، بانوی سقلاب، اقلیم چهارم ( قسمت اول)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  38m | Dec 15, 2023
 • (34)قسمت نود و پنج : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز دوشنبه (مهشید) در گنبد سبز، بانوی خوارزم اقلیم سوم ( قسمت آخر)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  35m | Dec 1, 2023
 • (33)قسمت نود و چهار : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز دوشنبه (مهشید) در گنبد سبز، بانوی خوارزم ( قسمت دوم)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  33m | Nov 15, 2023
 • (32)قسمت نود وسه : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز دوشنبه (مهشید) در گنبد سبز، بانوی خوارزم ( قسمت اول)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian

  موسیقی ها اضافه شده‌:

  موسیقی شش مقام تاجیکستان  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  35m | Nov 1, 2023
 • (31)قسمت نود و دو : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز یکشنبه (مهرشید) در گنبد زرد، بانوی روم ( قسمت آخر)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  35m | Oct 15, 2023
 • (30)قسمت نود ویک : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز یکشنبه (مهرشید) در گنبد زرد، بانوی روم ( قسمت دوم)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  30m | Oct 1, 2023
 • (29)قسمت نود : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز یکشنبه (مهرشید) در گنبد زرد، بانوی روم ( قسمت اول)


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian

  موسیقی‌های اضافه شده در این قسمت: 

  1- مشکی رنگ عشقه- رضا صادقی
  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  33m | Sep 15, 2023
 • (28)قسمت هشتاد ونهم : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز شنبه(کیوان شید) در گنبد سیاه، بانوی هندوستان - قسمت آخر


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد، شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  31m | Sep 1, 2023
 • (27)قسمت هشتاد وهشتم : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز شنبه(کیوان شید) در گنبد سیاه، بانوی هندوستان - قسمت پنجم


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهلا دیانی

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  برای پشتیبانی از ایران :

  بانک پاسارگارد،  شماره شبا : IR250570026980001283799001  به نام بنفشه طاهریان

  خارج از ایران

  پرداخت از طریق پی پل

  https://www.paypal.com/paypalme/BTaherian  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  30m | Aug 15, 2023
 • (26)قسمت هشتاد وهفتم : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز شنبه(کیوان شید) در گنبد سیاه، بانوی هندوستان - قسمت چهارم


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت: 

  ۱- به زندان - ابوالحسن صبا
  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  30m | Jul 15, 2023
 • (25)قسمت هشتاد وششم : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز شنبه(کیوان شید) در گنبد سیاه، بانوی هندوستان - قسمت سوم


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت: 

  1- Gentle Chims - Edmund Jolliffer

  ۲- رقص آتش - بیژن مرتضوی

  ۳- خاکستر عشق - موسیقی فولک چین  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  31m | Jul 1, 2023
 • (24)قسمت هشتاد وپنجم : داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز شنبه(کیوان شید) در گنبد سیاه، بانوی هندوستان - قسمت دوم


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت: 

  1- Magical Wonder- Mark Revell

  2- Static Pulse - Don Spargler

  ۳-تکنوازی دودوک - آداجیو در سل مینور - توماسو آلبونینی

  ۴- مرثیه‌ای بر یک رویا - کاور هنگ درام

  ۵- گل کوچیک - علی قمصری
  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  34m | Jun 15, 2023
 • (23)قسمت هشتاد وچهارم: داستان هفت پیکر

  این قسمت: روز شنبه(کیوان شید) در گنبد سیاه، بانوی هندوستان - قسمت اول


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت

  ۱- جب تک های جان - موسیقی فیلم شعله

  ۲- قصه‌های هندی - سدریک کوهن

  ۳- تونگ لی - موسیقی فولک چینی

  ۴- احساس حضور - اندرو کایزر
  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  41m | Jun 1, 2023
 • (22)قسمت هشتاد وسوم: داستان هفت پیکر

  این قسمت: شیده


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت:

  ۱- فتح بهشت - ونجلیز

  ۲- کورنوال رویایی - ولفگانگ وُرل

  ۳- شروع قصه - مهرسا رهنما  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  42m | May 15, 2023
 • (21)قسمت هشتاد و دوم: داستان هفت پیکر

  این قسمت: بزم بهرام در روز اول دیماه


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت

  ۱- سرود ای ایران - روح‌الله خالقی

  ۲- زمستون خدا - مهدی مجتبایی

  ۳- آتش - سیمین غانم

  ۴- رِنگ آشنا - آرمین حسینی  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  37m | May 1, 2023
 • (20)قسمت هشتاد و یکم: داستان هفت پیکر

  این قسمت: خواستگاری بهرام از دختران شاهان هفت اقلیم


  نویسنده متن و راوی : بنفشه طاهریان

  شاعر: نظامی گنجوی

  مشاورادبی و فنی پادکست: فرشید سادات شریفی

  آهنگسازو نوازنده موسیقی ابتدا و پایان پادکست: کوروش بابایی

  آهنگساز فصل دوم: دانیال شیبانی

  ادیت ومیکس صدا: مهرسا رهنما

  طراحی لوگو: هدیه لایق

  وب سايت : www.chaibabanafsheh.com

  موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت

  1- تکنوازی تمبک - فرهاد صفری

  2- نگاهی به شرق - ژاکامو جونز، لئو اسمیت

  3- به زندان - ابوالحسن صبا

  4- گل‌های بهاری - پی‌یر آرشار

  5-همه من - جان لجند، کاور فلوت ریکوردر

  6- ایتانگارا - توبی بریشنو

  7- موسیقی سریال جلال‌الدین

  8- رقص بوکونیوای - موسیقی فولک اسلاوی  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  32m | Apr 15, 2023
Audio Player Image
Chai With Banafsheh/ چای با بنفشه
Loading...